top of page

מוגנוּת

בבית ספר "פלך" אנו רואות חשיבות רבה בשמירה על ביטחון התלמידות ונשות הצוות בכל מעגלי החיים, מעודדות לדווח על כל פגיעה, ומציעות מעטפת מתאימה על ידי יועצת בית הספר והשרות הפסיכולוגי של משרד החינוך אם מישהי חס וחלילה חוותה פגיעה כלשהי.
 

מסגרת הטיפול בארועים שונים נקבעה בנוהל משרד החינוך המצורף כאן לעיון. 

לאורך שנת הלימודים תשפ"א קיימו נציגות הנהגת ההורים והנהלת בית ספר דיונים שמטרתם להנכיח את שיתוף הפעולה בנושא והגברת המודעות של התלמידות, הצוות וההורים.

להלן הנהלים הרלוונטיים לעיונכם:

 - טיפול באירועי אלימות של פגיעת תלמידים בתלמידים בבית הספר

 - טיפול באירועי פגיעת תלמידים בעובדי הוראה ובעובדי המוסד החינוכי

 - טיפול באירועים חריגים המתרחשים מחוץ למוסד החינוכי

 - טיפול באירועי פגיעה של עובדי הוראה בתלמידים ובילדי גן

bottom of page